Int'l General Express Inc
EST.1987
Pay Online using Intearc online | Telephone Banking  | Online Banking |         ATM Machine     |      branch
We also accept bank draft, personal cheque,
Debit and Interac E-transfer.
Công ty của chúng tôi chấp nhận chuyển tiền qua mạng internet E-transfer & Interac Email Transfer), chi phiếu  cá nhân, chi phiếungân hang (Bankdraft) hay là thẻ ngân hang trả trực tiếp ở công ty.
Fees for Vietnam:
1.5% + $5 for cash transaction
1% +$5 cash transaction & pick up at local bank.   
1% +$5 for non cash transaction    

Fees for Cambodia :
2.5% + $5 for cash transaction    
2% + $5 for Non cash transaction     

Home delivery:                
Guaranteed delivery before 12pm local time        
(The local bank will delivery money but depend on the road and weather conditions)

Pick up:  
Customer pick up money at local bank during business hours of the local bank.             


® Trade-mark of Interac Inc. Used under license


Lệ phí chuyển tiền đối với Việt Nam:     
1,5% + $ 5 cho giao dịch tiền mặt.
1% + $ 5 giao dịch tiền mặt và nhận tại ngân hang
địa phương.
1% + $ 5 cho giao d
ịch không dùng tiền mặt.

Lệ phí Campuchia:
2,5% + $ 5 cho giao dịch tiền mặt.
2% + $ 5 cho giao dịch không dùng tiền mặt.

Giao tiền tận nhà:
Giao tiền  tận nhà được đảm bảo trước  12:00 giờ địa
ph
ương. (Tùy thuộc vào đường xá,thời tiết,khí hậu..).

Nhận tiền ở ngân hàng
cũng bảo đảm trước 12:00 giờ địa phương (bảo đảm số điện thoại liên lạc của người nhận tiền phải đúng).

Copyright © Int'l General Express Inc. All rights reserved.